Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Szanowna Pani/Szanowny Panie, w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

Nazwa zbioru: System Wspomagania Obsługi Policji – podsystem Centralny Rejestr Doboru Kandydatów II (SWOP-CRDK II)
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:
 

administrator:

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa;

działający w imieniu administratora:

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

dane kontaktowe:

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
nr tel: 47 721-42-28,
nr faks: 47 721-34-75,
e-mail: biurokadr@policja.gov.pl

b) cele przetwarzania:
  zapewnienie sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.
  podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
 

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą,

- art. 25 ustawy o Policji,

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek zatajenie lub podanie w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, stanowiącym załącznik do rozporządzenie MSW z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 25 ust. 19 pkt 6 ustawy o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego.

c) kategoria osób, których dane są przetwarzane:
  kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji.
d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych:
  brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
e) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  dane osobowe kandydatów do służby w Policji nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
f) okres przechowywania:
 

nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania:

- art. 5 ust. 1 lit. e RODO,

- ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)
g) prawa przysługujące na podstawie RODO
 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych,

- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, co skutkować będzie odstąpieniem od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

- prawo do przenoszenia danych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Powrót na górę strony