Informacje

Jak zostać pracownikiem Policji

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, noszące mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy. W jednostkach w całej Polsce czekają wolne miejsca na referentów i specjalistów w różnych dziedzinach. Ważne i odpowiedzialne zadania wspomagające działalność Policji czekają na wykształcone, sumienne i solidne osoby, które nie noszą munduru.

Większości osób Policja kojarzy się z niebieskim mundurem. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ta instytucja to w 20% pracownicy cywilni. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie tak potężnej formacji. Osoby z różnym wykształceniem znajdą tu miejsce. Wachlarz wykonywanych przez pracowników cywilnych zajęć w Policji jest bardzo zróżnicowany. To właśnie ta instytucja jest dla wielu młodych ludzi początkiem zawodowej kariery w administracji publicznej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w zamówieniach publicznych, we współpracy międzynarodowej, w kształtowaniu wizerunku instytucji, w logistyce oraz w wielu innych obszarach.Także studenci różnych kierunków podejmując praktyki w Policji, bardzo często decydują się na pozostanie w tej instytucji. Jest to początek ich zawodowej kariery. Jednakże Policja to nie tylko miejsce dla ludzi, którzy dopiero kształtują swoją ścieżkę kariery. Zatrudnienie znajdą tu również osoby starsze, które mogą podzielić się z innymi zdobytymi już wcześniej umiejętnościami. Ta instytucja docenia także starania osób z niepełnosprawnościami, które wykazują się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w powierzane im obowiązki. Zatem wszystkie osoby mają równe szanse w przyjęciu do pracy w Policji.

Jak zostać pracownikiem Policji?

Jeśli ubiegasz się o wolne stanowisko w służbie cywilnej

KROK 1. Sprawdź na stronie internetowej jednostki organizacyjnej Policji (np. komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji lub Komendy Głównej Policji) informacje o wolnych stanowiskach (w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu; ogłoszenia o wszystkich wolnych stanowiskach w służbie cywilnej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, www.kprm.gov.pl).

KROK 2. Jeśli znajdziesz interesującą ofertę i spełniasz następujące wymagania:

  • posiadasz obywatelstwo polskie,
  • korzystasz z pełni praw publicznych,
  • nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiadasz kwalifikacje wymagane na dane stanowisko,
  •  cieszysz się nieposzlakowaną opinią,

to napisz list motywacyjny, w którym koniecznie musisz wskazać konkretne stanowisko i numer ogłoszenia. Dołącz wszystkie wymagane oświadczenia, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań wymienionych w pierwszych trzech punktach.

KROK 3. Następnie zrób kserokopię dowodu osobistego (jeśli nie złożyłeś oświadczenia o posiadaniu polskiego obywatelstwa), a także wyraź pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

KROK 4. Komplet dokumentów, których wykaz znajdziesz w treści ogłoszenia prześlij lub dostarcz osobiście pod wskazany adres do danej jednostki organizacyjnej Policji w określonym terminie, który jest podany w każdym ogłoszeniu (pamiętaj o własnoręcznym podpisie w wymaganych miejscach).

Do składania aplikacji zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami. Po weryfikacji ofert pod względem formalnym, jeśli spełniasz warunki zawarte w ogłoszeniu, możesz zostać zaproszony do dalszego etapu naboru. Pamiętaj, że imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

KROK 5. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie upowszechnia się informację o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej Policji, w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Policji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeśli ubiegasz się o wolne stanowisko poza służbą cywilną

W Policji, oprócz stanowisk należących do korpusu służby cywilnej, występują stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi. Pomimo, iż przepisy nie nakładają obowiązku publikacji ogłoszeń o naborze na takie stanowiska, do dobrych praktyk należy ich publikacja na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Policji, a także zgłaszanie ofert pracy do powiatowych urzędów pracy. Informacje na temat możliwości zatrudnienia na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi uzyskasz także dzwoniąc lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami komórek organizacyjnych właściwych ds. obsługi kadrowej pracowników, które znajdują się w każdej jednostce organizacyjnej Policji.

Powrót na górę strony