Informator dla kandydatów

7. Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171,  z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 poz. 756, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035).

UWAGA! ZAPAMIĘTAJ!

 1. Osoba ubiegająca się  o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendantów wojewódzkich albo Komendanta Stołecznego Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.
 2. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - testu sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
  1. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  2. dowód osobisty,
  3. strój i obuwie sportowe.
 4. "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają zarządzający i prowadzący postepowanie kwalifikacyjne do służby w Policji. Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
Powrót na górę strony