Informator dla kandydatów

7. Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 poz. 1882 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2018 poz. 2035)

UWAGA! ZAPAMIĘTAJ!

 1. Osoba ubiegająca się  o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.
 2. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
  1. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  2. dowód osobisty,
  3. strój i obuwie sportowe.
 4. "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają komendy wojewódzkie Policji (Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
 5. Wypełnioną "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" kandydat składa w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.
Powrót na górę strony