Informator dla kandydatów

6. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów - II

Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga prowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego  Rejestru Doboru Kandydatów - II (CRDK-II).
W rejestrze tym gromadzone są informacje o:

 • kandydacie w zakresie danych osobowych i informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;
 • wynikach uzyskanych przez kandydata w etapach postępowania kwalifikacyjnego;
 • punktach przyznanych kandydatowi z tytułu preferencji określonych w rozporządzeniu;
 • występowaniu lub niewystępowaniu przesłanek do odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wobec niego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • terminach i liczbie kandydatów przyjmowanych do służby w Policji;
 • terminach, liczbie kandydatów i miejscu realizacji etapów postępowania kwalifikacyjnego;
 • odmowie poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, odstąpieniu od prowadzenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego lub zakończeniu wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:

 • rejestracja kandydata w CRDK-II,
 • przydzielenie identyfikatora,
 • wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w  której testy te zostaną przeprowadzone,
 • ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego, do których przystąpił kandydat.

W CRDK-II ewidencjonuje się wyniki uzyskane przez kandydatów, które stanowią podstawę do stworzenia listy kandydatów, na której umieszcza się kandydatów, którzy przystąpili do testu wiedzy oraz uzyskali pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od największej do najmniejszej.

Listy kandydatów mogą być sporządzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Policji funkcjonującej na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, do której planowane jest przyjęcie do służby w Policji.

Powrót na górę strony