Informator dla kandydatów

5. System punktowy i lista rankingowa

5.1. System punktowy

System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie i umiejętności), stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i ustalana jest od najwyższej do najniższej.

5.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania

W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

 • za test wiedzy - 40 punktów,
 • za test sprawności fizycznej - 60 punktów,
 • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu sprawności fizycznej wynosi 43,
 • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:
Normy czasowe
Czas
w minutach, sekundach,
dziesiątych sekundy od
Czas
w minutach, sekundach,
dziesiątych sekundy do
PKT
1.39,1 1.41,0 43
1.37,1 1.39,0 44
1.35,1 1.37,0 45
1.33,1 1.35,0 46
1.31,1 1.33,0 47
1.29,1 1.31,0 48
1.27,1 1.29,0 49
1.25,1 1.27,0 50
1.23,1 1.25,0 51
1.21,1 1.23,0 52
1.19,1 1.21,0 53
1.17,1 1.19,0 54
1.15,1 1.17,0 55
1.13,1 1.15,0 56
1.11,1 1.13,0 57
1.09,1 1.11,0 58
1.07,1 1.09,0 59
poniżej 1.07,1 60
 • za rozmowę kwalifikacyjną - 60 punktów,
 • rozmowa zostaje zaliczona, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.

5.1.2. Punktowanie preferencji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami - 10 punktów
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania - 7 punktów                                                    

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za każdą preferowaną umiejętność, w tym za znajomość każdego języka obcego oraz za posiadanie prawa jazdy każdej kategorii, według schematu:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punków
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych - 6 punków
 • prawo jazdy kategorii A - 5 punków
 • prawo jazdy kategorii C - 5 punków
 • prawo jazdy kategorii C+E - 5 punków
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich - 5 punków
 • uprawnienia ratownika wodnego - 5 punków
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej - 5 punków
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty
 • dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia - 4 punkty
 • dokument potwierdzający znajomość kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia - 2 punkty

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

5.2. Lista kandydatów

Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

 • dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej właściwej do spraw doboru kandydatów do służby, w tym kierownika tej komórk,
 • kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr KGP, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP albo komendy wojewódzkiej albo Komendy Stołecznej Policji lub jej innego przedstawiciela,
 • policjanta lub pracownika Policji wskazanego przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

W skład komisji, o której mowa wyżej, może wchodzić po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszających funkcjonariuszy Policji, które funkcjonują w jednostce organizacyjnej Policji kierowanej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Lista kandydatów do służby podlega zatwierdzeniu przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego przed planowanym terminem przyjęcia do służby.

Powrót na górę strony