5. System punktowy i lista rankingowa - Informator dla kandydatów - Praca w Policji

Informator dla kandydatów

5. System punktowy i lista rankingowa

5.1. System punktowy

System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie i umiejętności), stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i ustalana jest od najwyższej do najniższej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 240.

5.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania

W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

 • za test wiedzy - 40 punktów,
 • za test sprawności fizycznej - 60 punktów,
 • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu sprawności fizycznej wynosi 43,
 • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:
Normy czasowe
Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy od Czas w minutach. sekundach, dziesiątych sekundy do PKT
     
     
1.39,1 1.41,0 43
1.37,1 1.39,0 44
1.35,1 1.37,0 45
1.33,1 1.35,0 46
1.31,1 1.33,0 47
1.29,1 1.31,0 48
1.27,1 1.29,0 49
1.25,1 1.27,0 50
1.23,1 1.25,0 51
1.21,1 1.23,0 52
1.19,1 1.21,0 53
1.17,1 1.19,0 54
1.15,1 1.17,0 55
1.13,1 1.15,0 56
1.11,1 1.13,0 57
1.09,1 1.11,0 58
1.07,1 1.09,0 59
                                         poniżej 1.07,1   60
 • za test psychologiczny - 60 punktów,
 • jeśli wynik testu otrzymany przez kandydata nie spełnia kryteriów psychologicznych dopasowania do wymagań, uznaje się go za negatywny,
 • jeśli kandydat uzyska pozytywny wynik testu (tj. spełnia kryteria oceny psychologicznej), to jego wynik jest przeliczany na punkty,
 • za test można uzyskać od 1 do 60 punktów,
 • za rozmowę kwalifikacyjną - 60 punktów,
 • rozmowa zostaje zaliczona, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.

5.1.2. Punktowanie preferencji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:

 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania  - 4 punkty
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4 punkty
 • wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) - 6 punktów
 • wykształcenie wyższe  (mgr lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji
  (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8 punktów                                                                     

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje z tytułu posiadanych umiejętności, według schematu:

 • posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 4 punkty
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego,
  nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty
 • posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C” - 2 punkty       

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

5.2. Lista rankingowa

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje i umiejętności są sumowane.

Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

 • dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,
 • kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr,
 • policjanta służby prewencyjnej.
 • w skład komisji może wchodzić przedstawiciel organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie, przed planowanym terminem przyjęcia. 

Polska Policja