Informator dla kandydatów

5. System punktowy i lista rankingowa

5.1. System punktowy

System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz punkty przyznawane za posiadane wykształcenie i umiejętności), stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów i ustalana jest od najwyższej do najniższej.

5.1.1. Punktowanie wybranych etapów postępowania

W etapach postępowania kwalifikacyjnego ocenianych w systemie punktowym kandydat może uzyskać:

 • za test wiedzy - 40 punktów,
 • za test sprawności fizycznej - 60 punktów,
 • minimalna liczba punktów umożliwiająca zaliczenie testu sprawności fizycznej wynosi 43,
 • punkty przyznawane są na podstawie czasu uzyskanego przez kandydata, wg następujących przedziałów czasowych:
Normy czasowe
Czas
w minutach, sekundach,
dziesiątych sekundy od
Czas
w minutach, sekundach,
dziesiątych sekundy do
PKT
1.39,1 1.41,0 43
1.37,1 1.39,0 44
1.35,1 1.37,0 45
1.33,1 1.35,0 46
1.31,1 1.33,0 47
1.29,1 1.31,0 48
1.27,1 1.29,0 49
1.25,1 1.27,0 50
1.23,1 1.25,0 51
1.21,1 1.23,0 52
1.19,1 1.21,0 53
1.17,1 1.19,0 54
1.15,1 1.17,0 55
1.13,1 1.15,0 56
1.11,1 1.13,0 57
1.09,1 1.11,0 58
1.07,1 1.09,0 59
poniżej 1.07,1 60
 • za rozmowę kwalifikacyjną - 60 punktów,
 • rozmowa zostaje zaliczona, jeśli kandydat uzyska co najmniej 36 punktów.

5.1.2. Punktowanie preferencji

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za preferencje w zakresie wykształcenia, według schematu:

 • wykształcenie średnie, średnie branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)  - 7 punktów
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów                                                    

Kandydatowi do służby w Policji przyznaje się dodatkowo punkty za każdą preferowaną umiejętność, w tym za znajomość każdego języka obcego oraz za posiadanie prawa jazdy każdej kategorii, według schematu:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów usta wy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 6 punków
 • prawo jazdy kategorii „B” - 6 punków
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 4 punkty
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - 2 punkty
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac pod wodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty
 • Prawo jazdy kategorii innej niż kategorii "B" - 2 punkty

Punkty uzyskane przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje są sumowane.

5.2. Lista kandydatów

Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za preferencje i umiejętności są sumowane.

Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Listę sporządza powołana przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji komisja, składająca się z:

 • dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów, w tym kierownika tej komórki,
 • kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw kadr,
 • policjanta służby prewencyjnej.
 • w skład komisji może wchodzić przedstawiciel organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów.

Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie, przed planowanym terminem przyjęcia. 

Powrót na górę strony