Informator dla kandydatów

3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informacji o  miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać na stronach internetowych i w Biuletynach Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji,  komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji publikują ogłoszenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na obszarze  terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.:

 • nazwy jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci do służby,
 • informacje o wymaganiach  określonych w ustawie,
 • preferencje w stosunku do kandydatów w zakresie wykształcenia lub umiejętności,
 • wskazanie wymaganych dokumentów,
 • wskazanie terminu i miejsca składania dokumentów,
 • wskazanie miejsca, w którym można otrzymać druk  kwestionariusza osobowego kandydata do służby oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego.

3.1. Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce
ds. doboru w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały  kandydat przedkłada do wglądu
 • wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby objęty jest ewidencją wojskową,
 • inne, jeżeli ich złożenie jest określone w ogłoszeniu.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (pobierz formularz ►)

3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

Po złożeniu przez kandydata do służby dokumentów komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby, nadaje kandydatowi do służby numer identyfikacyjny oraz dokonuje ich oceny pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, z godnie z ustawą o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3.3. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W komórce ds. doboru kandydat do służby uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i testu sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno) szkole policyjnej, gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom postępowania kwalifikacyjnego.

Test wiedzy ma charakter rankingowy, test sprawności fizycznej - selekcyjny.

3.4.1. Test wiedzy

Test  wiedzy:

 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
 • test ma charakter rankingowy,
 • w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

Uwaga! zgodnie z § 15 rozporządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

https://www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

3.4.2 Test sprawności fizycznej

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Film Test sprawności fizycznej

Pobierz plik Test sprawności fizycznej (format mp4 - rozmiar 70.49 MB)

3.5. Test psychologiczny

Test psychologiczny przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

Do testu psychologicznego przystępuje kandydat do służby, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Test psychologiczny przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację.

Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji.

W trakcie testu sprawdzane są:

 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Pozytywny wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

3.6. Rozmowa kwalifikacyjna

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące obszary:

 1.     umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 2.     motywacja do podjęcia służby w Policji;
 3.     społeczna postawa wobec ludzi;
 4.     umiejętność autoprezentacji.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

3.7. Komisja lekarska

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Powrót na górę strony