Informator dla kandydatów

3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do tej służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Informacji o  miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, Komendanta CBZC, Dyrektora CLKP, komendantów wojewódzkich albo Komendanta Stołecznego Policji, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie tych komend.

Po ukazaniu się ogłoszenia Komendanta Głównego Policji,  zarządzajacy i prowadzący postepowanie kwalifikacyjne do słuzby w Policji publikują ogłoszenia dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na obszarze  terytorialnego zasięgu działania. Ogłoszenia te zawierają m.in.:

 • nazwę jednostki organizacyjnej Policji, do której będą przyjmowani kandydaci do służby,
 • informacje o wymaganiach stawianych kandydatom do służby określonych w art. 25 ust. 1 ustawy,
 • wskazanie języka obcego, o którym mowa w art. 25 ust. 12 pkt 2 ustawy,
 • określenie preferencji dotyczących wykształcenia, uprawnień lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby,
 • wskazanie wymaganych dokumentów,
 • wskazanie miejsca składania dokumentów,
 • inne informacje, niestanowiące danych osobowych, jeżeli ich zamieszczenie wynika z potrzeb postępowania kwalifikacyjnego.

3.1. Wymagane dokumenty

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata dokumentów.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat składa w komórce ds. dobor:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji,
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Formularze kwestionariusza osobowego oraz ankiety bezpieczeństwa osobowego są dostępne na stronach internetowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (pobierz formularz ►)

3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

Po złożeniu przez kandydata do służby dokumentów komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby, nadaje kandydatowi do służby numer identyfikacyjny oraz dokonuje ich oceny pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby podlega sprawdzeniu w dostępnych Policji ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Podanie niepełnych danych może być powodem przedłużenia postępowania kwalifikacyjnego, natomiast zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, z godnie z ustawą o Policji, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

3.3. Etapy prowadzone w szkołach Policji

W komórce ds. doboru kandydat do służby uzyskuje informację o terminie realizacji dwóch następnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i testu sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej, jednej z pięciu, szkole Policji (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk, Szczytno). KGP, CBŚP, BSWP, CBZC, CLKP albo komenda wojewódzka albo Komenda Stołeczna Policji na obszarze działania przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego i w miejscu przez niego wskazanym może wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze jego działania oraz komórkach organizacyjnych tych jednostek przeprowadzić test wiedzy oraz test sprawności fizycznej.

3.4.1. Test wiedzy

Test  wiedzy:

 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
 • test ma charakter rankingowy,
 • w teście sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania Policji.

Uwaga! zgodnie z § 18 rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji pytania do testu wiedzy opracowuje Akademia Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

3.4.2 Test sprawności fizycznej

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany testowi sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Film Test sprawności fizycznej

Pobierz plik Test sprawności fizycznej (format mp4 - rozmiar 70.49 MB)

3.5. Test psychologiczny

Test psychologiczny przeprowadzany jest w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru.

Do testu psychologicznego przystępuje kandydat do służby, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej.

Test psychologiczny przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację.

Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji.

W trakcie testu sprawdzane są:

 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Pozytywny wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez 24 miesiące od dnia jego przeprowadzenia.

3.6. Rozmowa kwalifikacyjna

Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące obszary:

 1.     umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 2.     motywacja do podjęcia służby w Policji;
 3.     społeczna postawa wobec ludzi;
 4.     umiejętność autoprezentacji.

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej.

Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

3.7. Komisja lekarska

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

Powrót na górę strony