Rekrutacja

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w rekrutacji

Program szkolenia zawodowego podstawowego jest obowiązkowy dla nowo przyjętych do służby w Policji. Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do służby w Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach organizacyjnych Policji szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych oraz posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

Program szkolenia, trwający 1123 godziny lekcyjne,  przygotowuje policjanta do wykonywania zadań służbowych, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w szczególności w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Policjanci na okres szkolenia są kwaterowani w jednostce szkoleniowej, która realizuje proces dydaktyczny.

Program obejmuje m.in. tematy dotyczące: ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, podejmowania interwencji oraz działań wobec uczestników ruchu drogowego, udziału w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego, szkolenia strzeleckiego, a także taktyki i technik interwencji.

Program szkolenia zawodowego podstawowego kończy się egzaminem końcowym.

Odbywanie nauki w ramach szkolenia zawodowego podstawowego jest pierwszym z trzech etapów adaptacji zawodowej policjanta realizowanej w okresie służby przygotowawczej, trwającej 3 lata. Po szkoleniu zawodowym podstawowym policjanci są delegowani do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji, a następnie, wspierani przez opiekuna służbowego, realizują zadania służbowe w jednostkach organizacyjnych Policji.

Powrót na górę strony