Rekrutacja

Program szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów biorących udział w rekrutacji

Program szkolenia zawodowego podstawowego przygotowuje policjanta (teoretycznie i praktycznie) do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.

Na szkolenie zawodowe podstawowe kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do służby w Policji oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

Szkolenie zawodowe podstawowe jest realizowane w systemie stacjonarnym. Policjanci na okres szkolenia są kwaterowani w jednostce szkoleniowej Policji.

Program szkolenia zawodowego podstawowego kończy się egzaminem końcowym.

 

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie szkolenia wymaga przeprowadzenia 1 123 godzin lekcyjnych. Na całkowity wymiar czasu szkolenia, pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej składają się:

 

Przedsięwzięcia

Czas (okres) realizacji

Rozpoczęcie szkolenia i zapoznanie
z regulaminami i organizacją szkolenia

1 dzień

Zajęcia programowe

141 dni

Repetytorium

1 dzień

Egzamin końcowy i zakończenie szkolenia

1 dzień

Ogółem

144 dni szkoleniowe

 

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu absolwent będzie potrafił realizować zadania w zakresie określonym niżej wymienionymi treściami programowymi, realizowanymi we wskazanym czasie, tj.:

 1. ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca – 154 godzin;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji – 340 godzin;
 3. poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych – 94 godziny;
 4. pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia – 21 godzin;
 5. podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego – 72 godziny;
 6. wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia – 45 godzin;
 7. udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego – 44 godziny;
 8. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym – 14 godzin;
 9. szkolenie strzeleckie – 144 godziny;
 10. taktyka i techniki interwencji – 195 godzin.

                              

Program szkolenia zawodowego podstawowego – zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy o Policji – określa Komendant Główny Policji.

           Komplementarną rolę w stosunku do szkoleń zawodowych pełni doskonalenie zawodowe. Jego celem jest nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych przy wykonywaniu przez policjantów zadań i czynności służbowych, a także uzyskiwanie dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich. W Policji obowiązują trzy rodzaje doskonalenia zawodowego:

 • lokalne – organizowane jest przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne tych jednostek;
 • centralne – organizowane jest przez szkoły policyjne i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
  przede wszystkim w formie kursów specjalistycznych;
 • zewnętrzne – organizowane jest przez podmioty pozapolicyjne.
Powrót na górę strony
Polska Policja