Rekrutacja

Podstawowe informacje o doborze do służby w Policji

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Jak przystąpić do rekrutacji - postępowanie kwalifikacyjne:

 • Ogłoszenie Komendanta Głównego Policji - rozpoczyna procedurę rekrutacji. W ogłoszeniu podaje się terminy i limity przyjęć do służby w Policji,
 • Złożenie wymaganych dokumentów,
 • Ocena złożonych dokumentów, procedurę kwalifikacyjną prowadzą komórki ds. doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Wykaz numerów telefonicznych do komórek ds. doboru komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji dostępny jest na stronie:
  praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38751,dok.html,
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • Test wiedzy - obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania Policji,
 • Test sprawności fizycznej - zaliczenie następuje po pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 min 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor można zobaczyć na stronie: praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38731,dok.html,
 • Badanie psychologicznego w tym testu psychologicznego bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do służby w Policji,
 • Postępowanie sprawdzające przeprowadzane w celu potwierdzenia nieposzlakowanej opinii kandydata do służby oraz ustalenia, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”,
 • Rozmowa kwalifikacyjna - ma na celu poznanie kandydata do służby i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywacji do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami, 
 • Komisja lekarska ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Szczegółowe informacje dot. przebiegu wskazanych etapów dostępne są w "Informatorze dla kandydatów"

Służba w Policji zapewnia:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,
 • gwarancję stałych warunków pracy,
 • ciekawą pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • różnorodny system szkoleń,
 • precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),
 • rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),
 • po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.
Powrót na górę strony