Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla byłych funkcjonariuszy Policji

Ogłoszenie z dnia 24 października 2023 r.

Komendant Główny Policji

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji dla kandydatów, którzy przed upływem 3 lat od dnia zwolnienia ze służby złożyli podanie o przyjęcie do służby w Wydziale do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej

Komendy Głównej Policji

Limit – 1

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.).

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydat na stanowisko specjalisty powinien posiadać:

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie i staż służby w Policji – zgodne z rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. poz. 2761 oraz z 2023 r. poz. 1438) na stanowisko specjalisty kandydat powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz posiadać staż służby co najmniej 3 lata albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz posiadać staż służby co najmniej 5 lat,
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych,
 • prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie magisterskie o kierunku prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym,
 • doświadczenie zawodowe – 4 lata pełnienie służby w komórkach właściwych w sprawach kryminalnych, dochodzeniowo-śledczych, operacyjno-rozpoznawczych,
 • współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność analizowania,
 • umiejętność zbierania informacji,
 • umiejętność interpretowania,
 • umiejętność wyciągania wniosków,
 • umiejętność stawiania hipotez,
 • umiejętność oceny problemu i formułowania stanowiska na podstawie przepisów,
 • umiejętność szybkiego działania,
 • umiejętność współpracy i pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Wydziale do walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

 • pisemne podanie, adresowane do Komendanta Głównego Policji, o przyjęcie do służby na stanowisko specjalisty w Wydziale do Walki z Korupcją Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410),
 • kserokopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
   i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopia w postaci papierowej książeczki wojskowej, lub inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
 • kserokopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał lub pozostaje w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • kserokopie w postaci papierowej świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginały do wglądu).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji oraz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl (praca–dokumenty do pobrania).

Procedura doboru na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

Termin składania dokumentów: do 15 listopada 2023 r.

Dokumenty proszę składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Koordynacji Doboru i Szkolenia
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Tel. 47 721 36 51, lub 47 725 64 46

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko eksperta:

 1. art. 25 ust. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm);
 2. rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410).
Powrót na górę strony