Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2023 r.

Komendant Główny Policji

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Sekcji Administratorów w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych
Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

na stanowisko eksperta

Limit – 1

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.)

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydat na stanowisko eksperta:

 1. Wymagania niezbędne:
 • znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat,
 • znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMware),
 • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
 • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2012/2016/2019/2022,
 • znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA),
 • umiejętność tworzenia i systematycznego utrzymywania procedur i dokumentacji w zakresie utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,
 • znajomość sieci Ethernet TCP/IP (vlan, switching, routing),
 • znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco),
 • znajomość zagadnień systemów Backupu.

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub zarządzania,
 • powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemów informatycznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów informatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność analizowania i prognozowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy, a także pracy w zespole,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Sekcji Administratorów w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

 • pisemne podanie, adresowane do Komendanta Głównego Policji, o przyjęcie do służby w Policji w Sekcji Administratorów w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji na stanowisko eksperta,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
 • kserokopia książeczki wojskowej, lub inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał lub pozostaje w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).

 

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji oraz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego można pobrać ze strony internetowej Komendy Głównej Policji: www.policja.pl (praca–dokumenty do pobrania).

Procedura doboru na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 • złożenia podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • badania psychologicznego w tym testu psychologicznego,
 • rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają obszary wymienione w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606) oraz wiedza specjalistyczna wymagana na stanowisku służbowym, na które prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne,
 • ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii „A”

5

4

Prawo jazdy kategorii „C”

5

5

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2023 r.

Dokumenty proszę składać osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Koordynacji Doboru i Szkolenia

02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150
Tel. 47 721 36 51 lub 47 721 33 91

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko eksperta:

 1. art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm);
 2. rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).
Powrót na górę strony