Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje

 

Ogłoszenie z dnia 19 czerwca 2024 r.

Komendant Główny Policji

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji dla kandydatów na stanowisko specjalisty w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji

Limit – 1 stanowisko

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145).

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której jest gotów się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto, z godnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydat na stanowisko specjalisty powinien posiadać:

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • kurs lub szkolenie w zakresie informatyki,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata w administrowaniu systemami informatycznymi,
 • znajomość systemów operacyjnych Linux RedHat,
 • znajomość wirtualizacji (KVM lub OVM lub VMWare),
 • znajomość zasad bezpieczeństwa systemów serwerowych,
 • znajomość konfiguracji serwerów TCP/IP,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Server 2012/2016/2019/2022,
 • znajomość rozwiązań wysokiej dostępności (HA),
 • znajomość sieci Ethernet, TCP/IP (vlan, switching, routing),
 • znajomość zagadnień storage SAN/NAS (IBM, HP, Cisco),
 • znajomość zagadnień systemów Backupu.

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 5 lat w administrowaniu siecią systemów informatycznych,
 • umiejętność organizowania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • zdolności analityczne i prognozowania,
 • kreatywność,
 • samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne, w tym nawiązywania kontaktów,
 • znajomość technik negocjacyjnych,
 • znajomość rozwiązań do monitorowania systemów,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna),
 • dyspozycyjność.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w BŁiI KGP na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

  • pisemne podanie, adresowane do Komendanta Głównego Policji, o przyjęcie do służby w Policji na stanowisko specjalisty w Sekcji Administratorów w Wydziale Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych BŁiI KGP,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (część A, B), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410),
  • kserokopię w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
  • kserokopię w postaci papierowej książeczki wojskowej lub innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
  • kserokopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji dostępny jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: praca.policja.pl (dokumenty).

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym składa się z następujących etapów:

 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • badanie psychologiczne w tym test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby na stanowisku służbowym, na którym wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe Policji,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • postępowanie sprawdzające, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.)

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii A

5

4

Prawo jazdy kategorii C

5

5

Prawo jazdy kategorii C+E

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z późn. zm.)

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11

Dokument potwierdzający znajomość kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby na stanowisku specjalisty w Sekcji Administratorów Wydziału Utrzymania Systemów Informatycznych Międzynarodowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji powinny złożyć dokumenty w terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

 

Dokumenty proszę złożyć osobiście w siedzibie Komendy Głównej Policji albo przesyłać drogą pocztową na adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Tel. 47 72 136 51 lub 47 721 19 51

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko specjalisty:

 1. art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145);
 2. rozporządzenie MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606 i 1410).
Powrót na górę strony