Ogłoszenia

Procedura rekrutacyjna dla członków personelu lotniczego w specjalności mechanika lotniczego

Komendant Główny Policji

ogłasza rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji dla kandydatów
na stanowisko mechanika
w Sekcji Obsługi Technicznej Wydziału Techniki Lotniczej

w Zarządzie Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji

Limit – 1 osoba

Wymagania stawiane kandydatom do służby określone zostały w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.).

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  
  o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o Policji osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Kandydat na stanowisko mechanika powinien posiadać:

 1. Wymagania niezbędne:
 • licencję Part-66 mechanika obsługi śmigłowców z wpisem typu śmigłowca w kategorii B1.3 lub B2, wydaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej pracy w lotnictwie,

lub

 • uprawnienia mechanika lotniczego obsługi na co najmniej jeden z typów śmigłowców
  eksploatowanych w Lotnictwie Policji uzyskane w lotnictwie państwowym oraz dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej pracy w lotnictwie państwowym.

2.   Wymagania pożądane:

 • ważne lub wygasłe uprawnienia do obsługi jednego z niżej wymienionych typów śmigłowców eksploatowanych w Lotnictwie Policji: S-70i, Bell-412, Bell-407, Bell-206, W-3, W-3A, Mi-8,
 • wykształcenie średnie techniczne o profilu lotniczym,
 • 3 lata praktyki lotniczej.  

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Sekcji Obsługi Technicznej WTL ZLP GSP KGP na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym powinny złożyć następujące dokumenty:

 

  • pisemne podanie, adresowane do Komendanta Głównego Policji, o przyjęcie do służby
   na stanowisko mechanika w Sekcji Obsługi Technicznej Wydziału Techniki Lotniczej ZLP GSP KGP,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A, B), stanowiący załącznik
   nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r.
   w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
   o przyjęcie do służby w Policji
   (Dz. U. poz. 606),
  • kserokopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
   i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),
  • kserokopię w postaci papierowej książeczki wojskowej albo kserokopię innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
  • kserokopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
  • kserokopię w postaci papierowej licencji Part-66 mechanika obsługi wydaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej pracy
   w lotnictwie (oryginał do wglądu),
  • kserokopie w postaci papierowej uprawnień mechanika lotniczego obsługi śmigłowców oraz dokumentację potwierdzającą przebieg dotychczasowej pracy w lotnictwie państwowym (oryginały do wglądu).

Formularz kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji dostępny jest na stronie internetowej Komendy Głównej Policji: https://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/38752,dok.html

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w Komendzie Głównej Policji
w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Procedura kwalifikacyjna na stanowisko objęte postępowaniem kwalifikacyjnym obejmuje:

 • weryfikację, pod kątem kompletności, złożonych dokumentów,
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
  w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • ustalenie przez rejonową komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego ocenie podlegać będą preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia oraz umiejętności, zgodnie z załącznikiem nr 12 ust. 7 i 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji
, tj.:

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami

10

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.).

6

2

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie  z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

3

Prawo jazdy kategorii A

5

4

Prawo jazdy kategorii C

5

5

Prawo jazdy kategorii C+E

5

6

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach (Dz. U z 2022 poz. 1425, z późn. zm.).

5

7

Uprawnienia ratownika wodnego

5

8

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

9

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

10

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej
na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

4

11

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia

2

Termin składania dokumentów: do 14.07.2023 r.

Dokumenty proszę złożyć osobiście w siedzibie Komendy Głównej Policji albo przesyłać drogą pocztową na adres:

Komenda Główna Policji
Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział Koordynacji Doboru i Szkolenia
02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150

Tel. 47 72 136 51, 47 72 126 50

Podstawa prawna prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko mechanika:

 1. art. 25 ust. 11 pkt 1b ustawy 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 z późn. zm.) .
 2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).
Powrót na górę strony