Informacje

Współpraca Komendanta Głównego Policji ze szkołami wyższymi

Współpraca Policji ze szkołami wyższymi w procesie przygotowania kandydatów do służby w Policji

Koncepcja włączenia szkół wyższych w proces przygotowania kandydatów do służby w Policji znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 34c ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.). Komendant Główny Policji może zawierać porozumienia ze szkołami wyższymi o realizacji w ramach studiów treści kształcenia wyłączonych z programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów.

Szkoły wyższe przyjmują na siebie zobowiązanie realizacji treści kształcenia przede wszystkim o charakterze teoretycznym, przez co najmniej 259 godzin. Uczelnie mogą, chcąc optymalnie przygotować swoich absolwentów do udziału w szkoleniu zawodowym podstawowym, a tym samym w przyszłości do wykonywania zawodu policjanta przeznaczyć więcej czasu na realizację przedmiotowych treści.

Absolwenci studiów, na podstawie informacji o ukończeniu Minimalnego zakresu treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego umieszczonej w suplemencie stanowiącym załącznik do dyplomu ukończenia studiów wyższych, są uprawnieni  do odbycia trwającego 105 dni  szkolenia zawodowego podstawowego, realizowanego w jednostkach szkoleniowych. Podczas tego szkolenia, na bazie opanowanych treści o charakterze teoretycznym, kształcone będą przede wszystkim umiejętności.

Biorąc pod uwagę dotychczasową praktykę oraz mając na celu usprawnienie obiegu dokumentacji, zainteresowane współpracą szkoły wyższe proszone są o kierowanie do Komendanta Głównego Policji listu intencyjnego, zawierającego w szczególności informacje dotyczące:

  1. stopnia (tytułu) naukowego, imienia i nazwiska rektora uczelni, jako osoby podpisującej przedmiotowe porozumienie,
  2. siedziby uczelni,
  3. kierunków studiów, na których będą realizowane wybrane treści kształcenia,
  4. przewidywanej liczby studentów, którzy będą objęci porozumieniem,
  5. kadry dydaktycznej przewidywanej do realizacji treści objętych porozumieniem oraz posiadanych przez tę kadrę kwalifikacji,
  6. zaplecza, w postaci sal wykładowych, sal do ćwiczeń, w tym do zajęć z zakresu pierwszej pomocy, technik interwencji,
  7. posiadanych pomocy dydaktycznych lub sposobu ich pozyskania.
Powrót na górę strony