Test sprawności fizycznej - Rekrutacja - Praca w Policji

Rekrutacja

Test sprawności fizycznej

Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41 s.

Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Kandydat do służby, który przystąpił do testu sprawności fizycznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia MSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. przed 1 stycznia 2014 r. i uzyskał negatywny wynik z testu sprawności może ponownie przystąpić do tego etapu, jeżeli w terminie do 30 dni od dnia, w którym uzyskał wynik negatywny złoży oświadczenie w komórce ds. doboru w KWP/KSP, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.

W przypadku niezłożenia przedmiotowego oświadczenia lub ponownego uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności, kandydat do służby może przystąpić do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

Film instruktażowy przedstawiający test sprawności stosowany wobec kandydatów do służby w Policji

Test sprawności fizycznej

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.
pobierz film - 77.22 MB