Procedura rekrutacyjna dla byłych funkcjonariuszy Policji - Ogłoszenia - Praca w Policji

Ogłoszenia

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

  1. Weryfikację złożonych dokumentów,
  2. Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w Kwestionariuszu Osobowym Kandydata Do Służby, w tym w Krajowym Rejestrze Karnym oraz Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
  3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
  4. Ustalenie przez Rejonową Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji,
  5. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1782) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).