Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji - Informacje - Praca w Policji

Informacje

Aktualnie obowiązujące zasady doboru do służby w Policji

Informujemy, iż proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych przed 20 kwietnia 2012 roku zastosowanie mają przepisy rozprządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr  170, poz. 1202, z późn. zm.)

Rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432). Tekst rozporządzenia poniżej:

Tekst rozporządzenia

Rozporządzenie MSW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 1663). Tekst rozporządzenia poniżej:

Tekst rozporządzenia

Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 479). Tekst rozporządzenia poniżej:

Tekst rozporządzenia

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji kompletu dokumentów wskazanych w § 6, ust. 2, pkt 4 tego rozporządzenia. Dokumenty należy składać w komórkach do spraw doboru w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. To właśnie te komórki organizacyjne Policji odpowiedzialne są za prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do służby w Policji.

 

Zasady odbywania szkolenia zawodowego podstawowego w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym przez policjantów-absolwentów studiów wyższych o kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, w ramach których zrealizowano, na podstawie porozumienia z Komendantem Głównym Policji, określa rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 z późn. zm.)

 

Polska Policja