Zostań pracownikiem Policji

Zostań pracownikiem Policji

Policja to instytucja, w której nie tylko pracują osoby, noszące mundur. To także miejsce, gdzie zatrudnienie znajdą pracownicy cywilni. W jednostkach organizacyjnych Policji w całej Polsce czekają wolne miejsca pracy w korpusie służby cywilnej jak i poza korpusem. Ważne i odpowiedzialne zadania wspomagające działalność Policji czekają na osoby, które nie noszą munduru.

Wielu osobom Policja kojarzy się z niebieskim mundurem. Mało kto wie, że ta instytucja to w 20% pracownicy cywilni. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie tak potężnej formacji. Znajdą tu zatrudnienie osoby z różnym wykształceniem  i doświadczeniem zawodowym. Wachlarz wykonywanych przez pracowników cywilnych zadań w Policji jest bardzo zróżnicowany. Są to zadania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, prawa, finansów i zamówień publicznych, współpracy międzynarodowej, logistyki, IT oraz w wielu innych. Także osoby podejmujące praktyki lub staże w Policji, bardzo często decydują się na pozostanie w tej instytucji.  Jest to początek ich zawodowej kariery. 

Zatrudnienie w Policji znajdą również osoby z dłuższym stażem pracy, które mogą podzielić się z innymi współpracownikami zdobytymi już wcześniej umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym. Doceniane są także starania osób z niepełnosprawnościami, które wykazują się ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem w realizacji powierzanych im obowiązków. Zatem wszystkie osoby mają równe szanse w aplikowaniu do pracy w Policji. 

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami:

 • jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić już na etapie składania dokumentów,
 • uprzejmie informujemy, że w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewniamy dostęp do świadczenia usług bezpłatnego tłumacza PJM, SJM, SKOGN – informacje takie są umieszczone na stronach jednostek organizacyjnych Policji,
 • umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy),
 • dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych). 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • stabilną i ciekawą pracę,
 • możliwość współpracy z ekspertami,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji, poprzez ciekawe zadania i projekty,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek za wysługę lat,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • nagrody jubileuszowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • pracę w dobrej lokalizacji.

Ponadto, w zależności od siedziby jednostki organizacyjnej Policji dostępne są również siłownie, stołówki itp.

JAK ZOSTAĆ PRACOWNIKIEM POLICJI?

Jeśli chcesz ubiegać się o wolne stanowisko w korpusie służby cywilnej i spełniasz następujące wymagania: 

 • posiadasz obywatelstwo polskie,
 • korzystasz z pełni praw publicznych,
 • nie byłeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadasz kwalifikacje wymagane na dane stanowisko,
 • cieszysz się nieposzlakowaną opinią.

KROK 1.  Zapoznaj się z aktualnymi ogłoszeniami, które znajdziesz:

W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów możliwe jest filtrowanie ogłoszeń według województwa, miejscowości, rodzaju urzędu oraz dostępności dla cudzoziemców. Ogłoszenia zawierają: nazwę stanowiska pracy, zakres zadań na nim wykonywanych, wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy, wymagane dokumenty oraz termin i miejsce ich składania. W każdym publikowanym ogłoszeniu o naborze podana jest nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której znajduje się wolne stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy. 

KROK 2. Jeśli znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie, przygotuj ofertę - napisz CV i list motywacyjny, dołącz wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych, wymienione w ogłoszeniu oraz wymagane oświadczenia.

Wzory wymaganych oświadczeń znajdziesz na stronach internetowych BIP jednostek organizacyjnych Policji.

KROK 3. Komplet dokumentów ze wskazaniem numeru ogłoszenia na które aplikujesz, zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu, przekaż:

 1. w formie papierowej:
  • za pośrednictwem operatora pocztowego lub
  • osobiście w siedzibie jednostki organizacyjnej Policji (na kopercie wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).
 2. w formie elektronicznej poprzez:
  • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub
  • pocztę elektroniczną, jeśli dana jednostka organizacyjna Policji posiada specjalnie dedykowaną dla kandydatów skrzynkę e-mail (w tytule wiadomości e-mail wpisz imię i nazwisko oraz numer ogłoszenia).

KROK 4.  Jeśli Twoja oferta spełni wymagania formalne, zostaniesz zaproszony do następnego etapu naboru. O planowanych metodach i technikach naboru, możesz przeczytać w ogłoszeniu. W każdym przypadku jest to rozmowa kwalifikacyjna, która często poprzedzona jest testem wiedzy lub sprawdzianem umiejętności.

KROK 5. O wyniku naboru zostaniesz poinformowany telefonicznie. 

Jak przygotować ofertę:

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, opatrzone podpisem i datą sporządzenia oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).  
 • Oferta nadana po terminie nie zostanie rozpatrzona. 
 • Kompletna oferta to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty, w tym wymagane oświadczenia. 
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. 
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. 
 • Prześlij kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzą wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).
 • Jeśli w ogłoszeniu wskazano wymóg znajomości języka obcego na poziomie biegłości językowej według skali przyjętej przez Radę Europy (A1, A2, B1, B2, C1, C2), dołącz kserokopię certyfikatu.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych dokumentów. 
 • Rozpatrzymy tylko te oferty, które zostaną przesłane w odpowiedzi na aktualne ogłoszenie o naborze. 
 • Nie pobieramy załączników znajdujących się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach).
 • Nie zwracamy kandydatom złożonych dokumentów, więc załącz tylko te, które są niezbędne, a w przypadku zaświadczeń - ich kopie.
 • Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego znajdziesz w ogłoszeniu w postaci mnożnika kwoty bazowej lub wynagrodzenia brutto (wynagrodzenie zasadnicze członka korpusu służby cywilnej jest ustalane z zastosowaniem podanego mnożnika kwoty bazowej. Kwotę bazową określa ustawa budżetowa na dany rok). 

  Do wynagrodzenia doliczany jest dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy.

W Policji, oprócz stanowisk należących do korpusu służby cywilnej, występują stanowiska specjalistyczne, pomocnicze, robotnicze i obsługi.

Jeśli chcesz ubiegać się o wolne stanowisko poza korpusem służby cywilnej:

KROK 1. Sprawdź ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki organizacyjnej Policji (np. komendy wojewódzkiej/Stołecznej Policji lub Komendy Głównej Policji), 

KROK  2. Jeśli znajdziesz interesujące ogłoszenie i spełniasz wymienione wymagania, napisz CV i list motywacyjny, dołącz wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych, wymienione w ogłoszeniu oraz oświadczenia.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdziesz na stronach internetowych BIP jednostek organizacyjnych Policji.

KROK 3. Komplet dokumentów, z dopiskiem podanym w ogłoszeniu, przekaż w formie i terminie określonym w ogłoszeniu. 

KROK 4.  Jeśli Twoja oferta spełni wymagania formalne, zostaniesz zaproszony do udziału w następnych etapach naboru. 

KROK 5. O wyniku rekrutacji zostaniesz poinformowany telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.