Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Czy posiadając przyznaną wojskową kategorię zdrowia „D” mogę ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?

Tak – stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić w stosunku do osób, które posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet, a także do osób rozpoczynających naukę lub przeszkolenie zawodowe w szkołach resortu spraw wewnętrznych. Posiadając orzeczenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej - posiadasz uregulowany stosunek do służby wojskowej i możesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Posiadam wykształcenie średnie bez matury – czy mogę przystąpić do procedury rekrutacyjnej do Policji?

Tak – ponieważ służbę w Policji może pełnić obywatel polski, który posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Matura nie jest wymagana.

Czy można jednocześnie studiować zaocznie i ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?

Tak – w trakcie procedury doboru do służby w Policji kandydat do służby może studiować zaocznie. Należy zaznaczyć, że z chwilą przyjęcia do służby, każdy policjant kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe, które prowadzone jest w jednostkach szkoleniowych Policji. Studiowanie w czasie wolnym od służby nie wymaga zgody przełożonego.

Czy posiadając podwójne obywatelstwo mogę przystąpić do procesu rekrutacyjnego do Policji?

Tak – służbę w Policji może pełnić obywatel polski – oznacza to, że podwójne obywatelstwo nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.

Nie przeszedłem badania psychologicznego, kiedy mogę ponownie złożyć dokumenty?

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z badania psychologicznego możesz ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z tym, że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego badania.

Nie przeszedłem testu sprawności fizycznej – co dalej?

W tym przypadku postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostaje zakończone z dniem, w którym uzyskałeś negatywny wynik z tego testu. Ponowne przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe dopiero po upływie 2 miesięcy od dnia, w którym miał miejsce test.

Mam wyższe wykształcenie – czy mogę od razu zostać skierowany na szkolenie oficerskie?

Nie – każdy policjant, bez względu na posiadane wykształcenie, w pierwszej kolejności kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe. Na szkolenie zawodowe oficerskie może zostać skierowany policjant, który uzyskał kwalifikacje zawodowe aspiranckie. Policjant, który posiada specjalistyczne kwalifikacje, wykształcenie, uprawnienia lub umiejętności pożądane ze względu na potrzeby kadrowe, może zostać skierowany na szkolenie zawodowe oficerskie, z pominięciem szkolenia zawodowego aspiranckiego. 

Czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji może posiadać tatuaż?

Tak – jednak odpowiedź na to pytanie jest złożona. Kandydat wypełniając kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji wpisuje informacje dotyczące posiadanych tatuaży, określając ich umiejscowienie na ciele, wielkość, wygląd i treść. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego, którym jest m.in. komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na podstawie informacji uzyskanych o kandydacie, w tym dotyczących  posiadanego tatuażu, indywidualnie rozstrzyga, czy zaistniała przesłanka stanowiąca podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania albo odmowy poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. W tym przypadku ważne jest, że umundurowanemu policjantowi zabrania się eksponowania tatuażu na głowie, szyi i dłoniach.