Etapy rekrutacji

Etapy rekrutacji

Złożenie wymaganych dokumentów

Jeśli przygotowałaś/-eś/ wymagane dokumenty, złóż je osobiście lub prześlij do jednostki organizacyjnej Policji, w której chcesz pełnić służbę. Gdy masz wątpliwości, dokumenty możesz wypełnić na miejscu – pomożemy Ci.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Test wiedzy

Składa się z 40 pytań dotyczących funkcjonowania Policji i trwa 40 minut. Do każdego z pytań testu podano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskasz jeden punkt. Maksymalnie możesz uzyskać 40 punktów. Test ten nie jest etapem selekcyjnym, co oznacza, że przechodzisz do kolejnego etapu z każdą liczbą punktów.

Pamiętaj! Liczba punktów, którą uzyskasz może mieć wpływ na twoje miejsce w ostatecznym rankingu kandydatów.

Test przeprowadzany jest w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji albo w jednostce szkoleniowej Policji.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie.

Test sprawności fizycznej

Przeprowadzany jest zwykle w tym samym dniu i miejscu co test wiedzy. Składa się z ośmiu ćwiczeń, na wykonanie których masz minutę i 41 sekund. Im szybciej pokonasz tor przeszkód, tym więcej punktów uzyskasz za ten etap – maksymalnie możesz zdobyć 60 punktów. Pamiętaj – test jest taki sam dla kobiet i mężczyzn. W jego trakcie sprawdzamy takie zdolności motoryczne jak: wytrzymałość, szybkość, siłę, równowagę i orientację przestrzenną. Wynik, który uzyskasz, przeliczany jest na punkty.

Ważne - przystępując do testu musisz posiadać przy sobie:

  • zaświadczenie lekarskie z wpisem „zdolna/-y/ do wykonywania ćwiczeń fizycznych” wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu;
  • dowód osobisty;
  • strój i obuwie sportowe.

Badanie psychologiczne

Przeprowadzane jest przez psychologów w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Bezpośrednio przed przystąpieniem do badania zostaniesz zapoznana/-y/ z jego zakresem i sposobem przeprowadzania. Test psychologiczny przeprowadza się stosując następujące metody: test, kwestionariusz, wywiad i obserwację. Otrzymanie pozytywnej opinii psychologicznej jest równoznaczne z zaliczeniem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa ta prowadzona jest przez zespół. Jej celem jest poznanie Twojej motywacji do podjęcia służby w Policji, oczekiwań związanych ze służbą oraz prezentowanych wartości. Ten etap zaliczysz, gdy uzyskasz minimum 36 punktów.

Komisja lekarska

W ramach tego etapu będziesz poddana/-y/ specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja oceni Twoją fizyczną i psychiczną zdolność do służby w Policji. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pełnienia służby jest równoznaczne z zaliczeniem etapu.

Postępowanie sprawdzające

Na tym etapie postepowania zostaniesz poproszony o wypełnienie Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego. Druk Ankiety możesz pobrać z policyjnych stron internetowych lub w każdej jednostce organizacyjnej Policji. Postępowanie to ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, ten etap potwierdza się wydaniem „poświadczenia bezpieczeństwa”.

Punkty, które uzyskasz z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty za wykształcenie i umiejętności są sumowane. Na liście osób do przyjęcia do służby umieszcza się kandydatów w zależności od łącznej liczby uzyskanych punktów, tj. od największej do najmniejszej.

Zatwierdzenie listy kandydatów do służby kończy postępowanie kwalifikacyjne.