Dokumenty

Wymagane dokumenty

Chcesz przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego? Przygotuj następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do służby w Policji – skierowane do zarządzającego i prowadzącego postepowanie kwalifikacyjne. W podaniu wskaż jednostkę organizacyjną Policji, w której chciałabyś/-łbyś/ pełnić służbę;
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji (tylko część A i B) – wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z zamieszczoną instrukcją. Formularz kwestionariusza można pobrać z policyjnych stron internetowych lub w każdej jednostce organizacyjnej Policji;
  • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu) – np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia szkoły wyższej;
  • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu);
  • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli jesteś objęta/-y/ ewidencją wojskową (oryginał dokumentów do wglądu);
  • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających Twoje uprawnienia, umiejętności oraz znajomość języków obcych (oryginały dokumentów do wglądu) – np. uprawnienia instruktorów sportów walki, strzelectwa sportowego, tytuł ratownika medycznego, prawo jazdy kategorii A, C, C+E, znajomość języka obcego na poziomie B2;
  • Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego – wypełniony dokument należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Pliki do pobrania