Dodatkowe benefity

Dodatkowe benefity

Funkcjonariusze Policji otrzymują dodatkowe pieniądze w ciągu roku – niektóre benefity mają charakter obligatoryjny, inne zależne są od osiągnięć w służbie (głównie nagrody i wysokość dodatków):

 • wysługa od 2% po udokumentowaniu minimum 2 lat stażu pracy;
 • nagroda roczna tzw. „trzynastka” (przysługuje jeżeli policjant w danym roku kalendarzowym pełnił służbę przez okres co najmniej 6 miesięcy);
 • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. „mundurówka”, która dla kursanta i policjanta w 2023 r. wynosiła 1537,20 zł;
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych (policjant uzyskuje prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy służby w wymiarze połowy urlopu przysługującego po roku służby. Prawo do urlopu w pełnym wymiarze policjant nabywa z upływem roku służby);
 • coroczna dopłata do wypoczynku (przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35 proc. kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej);
 • urlopy dodatkowe związane ze stażem służby lub wiekiem policjanta;
 • płatne nadgodziny lub rekompensata w postaci czasu wolnego;
 • zwrot kosztów dojazdów, jeśli służysz poza miejscem zamieszkania;
 • mieszkanie służbowe lub równoważnik za brak mieszkania (w służbie stałej);
 • równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wypłacany raz w roku (w służbie stałej);
 • raz w roku bezpłatny przejazd środkami publicznego transportu do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla policjanta i członków jego rodziny lub zryczałtowany równoważnik
 • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej (jednomiesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania);
 • nagrody jubileuszowe.