Akademia Policji

A może zacząć od Szczytna?

Jeżeli wiążesz swoje zawodowe plany ze służbą w Policji, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku nauka o Policji w Akademii Policji w Szczytnie. Do rekrutacji na studia nauka o Policji może przystąpić osoba, która:

  • znajduje się na liście kandydatów do służby w Policji zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego;
  • posiada świadectwo maturalne;
  • złoży oświadczenie woli dotyczące uczestniczenia w rekrutacji na studia.

Studia trwają 4 lata i są prowadzone w formie stacjonarnej. W trakcie pierwszego roku studiów studenci uzyskają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu szkolenia zawodowego podstawowego. Studenci realizują także praktyki zawodowe w jednostkach organizacyjnych Policji.

Jako absolwent otrzymasz tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość przystąpienia do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji – czyli podkomisarza.