6. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów - Informator dla kandydatów - Praca w Policji

Informator dla kandydatów

6. Centralny Rejestr Doboru Kandydatów

Otwarty i konkursowy charakter postępowania kwalifikacyjnego wymaga prowadzenia centralnego elektronicznego systemu ewidencji osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, tj. Centralnego  Rejestru Doboru Kandydatów (CRDK).
W rejestrze tym gromadzone są informacje o:

 • kandydacie w zakresie danych osobowych i informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata;
 • wynikach uzyskanych przez kandydata w etapach postępowania kwalifikacyjnego;
 • punktach przyznanych kandydatowi z tytułu preferencji określonych w rozporządzeniu;
 • występowaniu lub niewystępowaniu przesłanek do odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wobec niego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167);
 • terminach i liczbie kandydatów przyjmowanych do służby w Policji;
 • terminach, liczbie kandydatów i miejscu realizacji etapów postępowania kwalifikacyjnego;
 • odmowie poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu, odstąpieniu od prowadzenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego lub zakończeniu wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.

Po złożeniu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów nastąpi:

 • rejestracja kandydata w CRDK,
 • przydzielenie identyfikatora,
 • wyznaczenie terminu i miejsca testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz szkoły Policji, w  której testy te zostaną przeprowadzone,
 • ewidencjonowanie wyników etapów postępowania kwalifikacyjnego, do których przystąpił kandydat.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) informuje się, że:

 1. administratorem danych osobowych o kandydatach do służby w Policji jest Komendant Główny Policji, z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150, 02-514 Warszawa;
 2. dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji;
 3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek zatajenie lub podanie w Kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, stanowiącym załącznik do rozrządzenia MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r.  w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, nieprawdziwych danych, zgodnie  art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o Policji stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego, 
 4. kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wypełniając część B kwestionariusza osobowego kandydata do służby w Policji potwierdzając to własnoręcznie złożonym podpisem.

W CRDK ewidencjonuje się wyniki uzyskane przez kandydatów, które stanowią podstawę do stworzenia listy kandydatów, na której umieszcza się kandydatów, którzy przystąpili do testu wiedzy oraz uzyskali pozytywny wynik z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność na liście kandydatów ustala się w zależności od łącznej liczby punktów uzyskanych przez kandydata do służby, od największej do najmniejszej.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego stanowią informację publiczną. Informacje te umieszczane będą odpowiednio na stronie internetowej i w Biuletynie informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Zawierać one będą, zamiast nazwisk, numer identyfikacyjny kandydata do służby oraz łączną liczbę punktów uzyskaną przez kandydata.

Listy kandydatów mogą być sporządzone odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej Policji funkcjonującej na terytorialnym zasięgu działania komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, do której planowane jest przyjęcie do służby w Policji.